תקנון צליחת ספידו בכנרת 2022 והצהרות בריאות

 1. כללי
  • האינטרנט “קבוצת בן דרור – אירועים” (להלן: “האתר”) פותח ומופעל ע”י חברת פלג ניל בע”מ (להלן: “החברה”)בשיתוף בלונדה בע”מ, והוא משמש להרשמה של משתתפים לאירועי ספורט שונים המתקיימים בארץ.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה.
  • בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין ולהיפך.
  • בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: “המשתמש”).
  • מועד ומקום האירוע – אירוע צליחת ספידו בכינרת יתקיים בתאריך 17.09.2022 בכנרת.
 2. מסירת פרטים
  • טרם ביצוע ההרשמה לאירוע (להלן: “ההרשמה”) הנך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
  • במסירת הפרטים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני, המשתמש נותן לחברה ו/או מי מטעמה אישור לשלוח אליו חומר פרסומי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב של המשתמש אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.
  • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 3. אופן ההרשמה לאירוע באתר
  • לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: “ההצעה”), בכפוף לחתימת המשתמש על טופס הצהרת בריאות. לאחר ביצוע ההרשמה וחתימת המשתמש על טופס הצהרת הבריאות, רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה. אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.
  • לצורך ביצוע ההרשמה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס האשראי לחיוב.
  • במידה וההרשמה אושרה על ידי החברה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההרשמה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמש יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה. כל נרשם יקבל מספר הרשמה ייחודי לו.
  • אם לא יתקבל אישור ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במצב כזה תהיה החברה רשאית לבטל את ההרשמה.
  • ההרשמה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ומסירת הודעה מתאימה למשתמש (“להלן: ההזמנה”).
  • חשבונית מס בגין ביצוע ההרשמה תוצא על שם מבצע ההזמנה אם לא הוזן השדה “שם עבור הקבלה” .
  • ההרשמה לאירוע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 4. מועדי הרשמה
  • ניתן לבצע את ההרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד לסגירת ההרשמה.
 5. כשרות להשתתף באירוע
  • רשאי להשתתף במשחה העממי משתתף מגיל 7 ומעלה שיודע לשחות ויכול לשחות
  • בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:
   • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   • הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
   • הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
   • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
 •  
 • בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
  • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
  • הוא בעל כרטיס אשראי בינלאומי תקף.
  • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
 1.  שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
  • כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: “המידע”).
  • המידע הנ”ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע ההרשמה וכמפורט בהסכם זה. מעבר לשימוש הנ”ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופיענוחם רק על ידי הגורמים המורשים. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
  • החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיוצ”ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי הוא אינו מעוניין בכך.
  • החברה תהא רשאית לפסול משתתף מהשתתפות באירוע או להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:
   • המשתמש פעל באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות
   • המשתמש ביצע מעשה או מחדל המסכנים או הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או במשתתפים אחרים או בצדדים שלישיים כלשהם.
   • המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
   • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;
   • ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש;
   • בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
   • במקרה של פסילת משתתף כמפורט בסעיף זה לא יוחזרו דמי ההרשמה למשתתף.
 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  • שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 2. תנאי השתתפות באירוע והצהרת בריאות:
  • כתנאי להרשמה, יחתום המשתתף על אישור תקנון זה הכולל הצהרות בריאות למשחה העממי ולמשחה התחרותי, לפי העניין. מובהר כי לא תותר השתתפות באירוע ללא חתימה על התקנון והצהרת הבריאות הכלולה בו.
  • כתנאי להשתתפות באירוע, מתחייב הנרשם לשחות עם מצוף בטיחות, בהתאם להוראת משטרת ישראל המחייבת זאת. ידוע למשתתף כי ללא מצוף בטיחות לא יוכל להיכנס למים ולקחת חלק באירוע.
  • חלק א’ –  מיועד למשתתף במשחה העממי – הריני להצהיר בזאת כי:
  • בריאותי תקינה ואני כשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף באירוע צליחת הכנרת שתערך בתאריך 17.09.2022 או במועד סמוך לו (להלן: “האירוע”) והתאמנתי לקראתו כנדרש.
  • אינני סובל/ת מבעיות בריאותיות ו/או רפואיות כלשהן ו/או לא ידוע לי על בעיות כאמור העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותי באירוע וכי השתתפות כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי, כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי באירוע בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
  • ידוע לי כי השתתפות באירוע כרוכה במאמץ פיזי ואני מבינ/ה כי השתתפותי באירוע, במידה ואיני כשיר/ה גופנית כיאות עלולה לסכן את בריאותי.
  • במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את קבוצת בן דרור באמצעות בלונדה בע”מ (להלן: “החברה”) במייל לכתובת: amoyal@bdg.co.il
  • השתתפות באירוע הינה באחריותי הבלעדית וכי ידוע לי כי החברה, הועדה המארגנת, מועצה אזורית עמק הירדן, איגוד ערים כנרת, איגוד השחייה או כל גוף אחר שקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש אם וככל שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או לאחריו ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא ואף לא בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, אובדן, הפסד, חבות או הוצאה שיגרמו לי בקשר עם מחלה מדבקת או מגיפה כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחלה הנגרמת על ידי נגיף ה- COVID-19 וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הועדה המארגנת ו/או המועצה האזורית עמק הירדן , ואו איגוד ערים כינרת ו/או איגוד השחייה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי באירוע, במידה וייגרם לי.
  • הורה של משתתף/ת באירוע אשר הינו מתחת לגיל 18 מחויב לחתום על תקנון זה וכן על אישורו בדבר השתתפות ילדו באירוע.
  • אני החתומ/ה מטה נותן/ת בזה אישור למארגנים ולכל הגופים הקשורים באירוע למסור להם לפי דרישתם כל מידע רפואי שיתבקש אודותיי הן בעל פה והן בכתב
  • הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת כל המוסדות, הגופים, לרבות הרפואיים, והצוות הפרא רפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא למסירת המידע האמור.
  • ידוע לי והרייני מאשר בזאת שבמידה ויהיה צורך לפנות אותי לבית החולים לפני ,במהלך האירוע או אחריו , עלויות הפינוי (אמבולנס ) וההוצאות הנלוות הרפואיות או כל הוצאה נוספת ככל שתהיה    ,ישולמו על ידי .
  • למען הסר ספק החברה, המועצה האזורית עמק הירדן / מפיקי האירוע לא יכסו עליות הפינוי שלי או את ההוצאות הרפואיות ככל שיהיו .
  • אני מתחייב/ת למלא אחר כל ההוראות, התקנות, ההנחיות והדרישות שהחברה או הועדה המארגנת יחליטו עליהן לפני האירוע או במהלכו ובכלל זה על כלל ההנחיות המחייבות לצורך הקפדה על הוראות משרד הבריאות והצווים החלים בקשר עם נגיף ה- קורונה (COVID-19).וידוע לי כי השתתפותי מותנית במילוי ועמידתי בהנחיות כאמור, לרבות מדידת חום, עטיית מסיכה וכפפות, הקפדה על היגיינה, שמירת מרחק וכיוצ”ב.
  • בחתימתי כי אני מאשר הוראות תקנון זה אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל והצהרת הבריאות הכלולה בתקנון זה תואמת את מצבי הרפואי.
 •  
 1. מדיניות ביטולים
  • ביטול/שינוי האירוע עקב כח עליון
   • ביטול האירוע ו/או שינוי תאריך האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון וכיוצאה באלו לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה ו/או המארגנים, והמשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. החברה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חליפי במידת האפשר במועד אחר ככל שיתאפשר בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.
   • אירוע כח עליון” משמעו – כל גורם אשר אין לחברה שליטה עליו לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע, ביטול האירוע עקב מספר מועט של נרשמים, דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה ו/או כח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על החברה ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, מחלקות מדבקות, מגפות בכלל ונגיף covid19 בפרט, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו”ב, ואשר יש בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
  • החברה תהא רשאית לבטל את ההרשמה ו/או את ההזמנה:
   • אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.
   • במקרה של כוח עליון המונע את ביצוען באתר ו/או את האירוע עצמו.
   • אם יתברר לחברה כי הן לוו בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.
   • במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטלן ו/או לקבלן עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור אותן ו/או מכר אותן בפועל לצד ג’ ו/או סחר או יסחור בהן.
  • הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.
  • ביטול הרשמה על ידי משתתף 
  • לצורך ביטול הרשמה יש לפנות לקבוצת בן-דרור במייל בלבד לכתובת דוא”ל: Maayan@bdg.co.il ו בפנייה יש לציין שם מלא, מספר טלפון ומספר ההרשמה.
  • במידה והצמיד נאסף, בכדי לקבל החזר כספי יש להחזיר את הצמיד שנאסף. במקרה של איבוד כרטיס לא יהיה החזר כספי, יש לרכוש כרטיס חדש.
  • במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר או בתיאור ההרשמה לאירוע, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את ההזמנה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את ההזמנה ללא תשלום דמי ביטול.
  • דמי ביטול: 
   • דמי ביטול הרשמה לאירוע על ידי משתתף:
    • משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק) יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר): 
     • במידה וביטול ההרשמה יעשה עד יום ראשון 11.09.22 בשעה 12:00 בצהריים – יוחזר סכום הרישום המלא.
     • במידה וביטול ההרשמה יעשה החל מיום ראשון 11.09.22 בשעה 12:01 עד יום האירוע יוחזר 50% מסכום הרישום. 
     • במידה וביטול ההרשמה יעשה מיום האירוע והלאה לא יוחזר סכום הרישום. 
     • כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביטול סליקת כרטיסי האשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה, בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי או הגוף המבצע את הסליקה כאמור. 
     • החברה תהא רשאית לקזז את הסכומים המפורטים לעיל מכל סכום ששילם משתתף ברישום לאירוע על פי האמור לעיל.תנאים נוספים 
  • החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בצילומים ו/או תמונות ו/או סרטונים של כל משתמש ו/או המשתתף באירוע, במהלך האירוע לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא.
  • אני מאשר לחברה ו/או למטה ההפקה ו/או למי מטעמם להשתמש בצילומים שלי לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה. ידוע לי כי הגופים הנ”ל רשאים להשתמש בצילומים
  • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ עליהם על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
  • בהרשמה לאירוע מאשר המשתתף לחברת ספידו ישראל (פלג ניל בע”מ) לשלוח עדכונים על האירוע והצעות הנוגעות לאירוע באמצעות דוא”ל ומסרונים
  • תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  1. שירות לקוחות
   • במידה ויש למשתמש שאלות לגבי האירוע ו/או השירותים ו/או המוצגים באתר ו/או שאלות הנוגעות לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד “צור קשר” באתר זה.
   • הסכמה לקבלת דיוור
   • בעת רישום לאירוע ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני בטופס ההרשמה מאשר המשתתף קבלת דיוור, הודעות ופרסומות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני. במידה ומשתתף ירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעה בכתב של המשתתף, אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.
 1. “זכאות למשקפת – שומרי כרטיסים צליחת ספידו בכנרת 2020” (רלוונטי לשנת 2021):
  • בעת הזכאות למימוש כל הטבה המוצעת למשתתף בצליחת ספידו בכנרת תהיה בתוקף עד לתאריך 22.08.21. הטבה שלא תמומש ע”י המשתתף עד למועד הנ”ל תהיה בטלה ומבוטלת.

להרשמה מוקדמת | כרטיס יחיד

הירשמו עכשיו ותיהנו ממחיר מוזל לזמן מוגבל

להרשמה מוקדמת | כרטיס משפחתי

הירשמו עכשיו ותיהנו ממחיר מוזל לזמן מוגבל

שותפים לדרך ונותני חסות:

Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2022 והצהרות בריאות
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2022 והצהרות בריאות