תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות

   1. כללי
    • אתר האינטרנט “קבוצת בן דרור – אירועים” (להלן: “האתר”) פותח ומופעל ע”י חברת פלג ניל בע”מ (להלן: “החברה”) בשיתוף בלונדה בע”מ, והוא משמש להרשמה של משתתפים לאירועי ספורט שונים המתקיימים בארץ.
    • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה.
    • בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין ולהיפך.
    • בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: “המשתמש”).
    • מועד ומקום האירוע – אירוע צליחת ספידו בכינרת יתקיים בתאריך 23.09.23 בכנרת.
   2. מסירת פרטים
    • טרם ביצוע ההרשמה לאירוע (להלן: “ההרשמה”) הנך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
    • במסירת הפרטים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני, המשתמש נותן לחברה ו/או מי מטעמה אישור לשלוח אליו חומר פרסומי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב של המשתמש אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.
    • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   3. אופן ההרשמה לאירוע באתר
    • לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: “ההצעה”), בכפוף לחתימת המשתמש על טופס הצהרת בריאות. לאחר ביצוע ההרשמה וחתימת המשתמש על טופס הצהרת הבריאות, רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה. אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.
    • לצורך ביצוע ההרשמה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס האשראי לחיוב.
    • במידה וההרשמה אושרה על ידי החברה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי וחיוב כרטיס האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההרשמה אושרה או נדחתה. כמו כן, למשתמש יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר אישור ההזמנה. כל נרשם יקבל מספר הרשמה ייחודי לו.
    • אם לא יתקבל אישור ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במצב כזה תהיה החברה רשאית לבטל את ההרשמה.
    • ההרשמה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ומסירת הודעה מתאימה למשתמש (“להלן: ההזמנה”).
    • חשבונית מס בגין ביצוע ההרשמה תוצא על שם מבצע ההזמנה אם לא הוזן השדה “שם עבור הקבלה” .
    • ההרשמה לאירוע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
   4. מועדי הרשמה
    • ניתן לבצע את ההרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד לסגירת ההרשמה.
   5. כשרות להשתתף באירוע
    • רשאי להשתתף במשחה העממי משתתף מגיל 7 ומעלה שיודע לשחות ויכול לשחות
    • בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:
     • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
     • הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
     • הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
     • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
   •  בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
    • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
    • הוא בעל כרטיס אשראי בינלאומי תקף.
    • הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
   1.  שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
    • כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: “המידע”).
    • המידע הנ”ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע ההרשמה וכמפורט בהסכם זה. מעבר לשימוש הנ”ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
    • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופיענוחם רק על ידי הגורמים המורשים. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
    • החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיוצ”ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי הוא אינו מעוניין בכך.
    • החברה תהא רשאית לפסול משתתף מהשתתפות באירוע או להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:
     • המשתמש פעל באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות
     • המשתמש ביצע מעשה או מחדל המסכנים או הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או במשתתפים אחרים או בצדדים שלישיים כלשהם.
     • המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
     • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;
     • ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש;
     • בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
     • במקרה של פסילת משתתף כמפורט בסעיף זה לא יוחזרו דמי ההרשמה למשתתף.
   1. קניין רוחני
    1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
    2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
    3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
   1. תנאי השתתפות באירוע והצהרת בריאות:
    1. כתנאי להרשמה, יחתום המשתתף על אישור תקנון זה הכולל הצהרות בריאות למשחה העממי. מובהר כי לא תותר השתתפות באירוע ללא חתימה על התקנון והצהרת הבריאות הכלולה בו.
    2. כתנאי להשתתפות באירוע, מתחייב הנרשם לשחות עם מצוף בטיחות, אשר יירכש על ידו ועל חשבונו.
    3. הצהרת בריאות – מיועד למשתתף במשחה העממי – הריני להצהיר בזאת כי:
    4. בריאותי תקינה ואני כשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף באירוע צליחת הכנרת שתערך בתאריך 23.09.23 או במועד סמוך לו (להלן: “האירוע”) והתאמנתי לקראתו כנדרש.
    5. אינני סובל/ת מבעיות בריאותיות ו/או רפואיות כלשהן ו/או לא ידוע לי על בעיות כאמור העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותי באירוע וכי השתתפות כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי, כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי באירוע בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
    6. ידוע לי כי ללא מצוף בטיחות לא אוכל להיכנס למים ולקחת חלק באירוע. אני מוותר ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע למצוף הבטיחות לרבות החלטת גורם כלשהו שיאסור עלי להשתתף במשחה בשל היעדר מצוף הבטיחות כאמור
    7. ידוע לי כי השתתפות באירוע כרוכה במאמץ פיזי ואני מבינ/ה כי השתתפותי באירוע, במידה ואיני כשיר/ה גופנית כיאות עלולה לסכן את בריאותי.
    8. במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את קבוצת בן דרור באמצעות בלונדה בע”מ (להלן: “החברה”) במייל לכתובת: Dlevi@bdg.co.il
    9. השתתפות באירוע הינה באחריותי הבלעדית וכי ידוע לי כי החברה, הועדה המארגנת, מועצה אזורית עמק הירדן, איגוד ערים כנרת, איגוד השחייה או כל גוף אחר שקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש אם וככל שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או לאחריו ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא ואף לא בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, אובדן, הפסד, חבות או הוצאה שיגרמו לי בקשר עם מחלה מדבקת או מגיפה כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחלה הנגרמת על ידי נגיף ה- COVID-19 ו/או כל זן ו/או וראינט של נגיף זה וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הועדה המארגנת ו/או המועצה האזורית עמק הירדן , ואו איגוד ערים כינרת ו/או איגוד השחייה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי באירוע, במידה וייגרם לי.
    10. הורה של משתתף/ת באירוע אשר הינו מתחת לגיל 18 מחויב לחתום על תקנון זה וכן על אישורו בדבר השתתפות ילדו באירוע.
    11. אני החתומ/ה מטה נותן/ת בזה אישור למארגנים ולכל הגופים הקשורים באירוע למסור להם לפי דרישתם כל מידע רפואי שיתבקש אודותיי הן בעל פה והן בכתב
    12. הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת כל המוסדות, הגופים, לרבות הרפואיים, והצוות הפרא רפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא למסירת המידע האמור.
    13. קראתי והבנתי את הוראות התקנון לגבי ביטוח, פינוי ואחריות ובכלל זה ידוע לי והריני מאשר בזאת שבמידה ויהיה צורך לפנות אותי לבית החולים לפני ,במהלך האירוע או אחריו , עלויות הפינוי (אמבולנס ) וההוצאות הנלוות הרפואיות או כל הוצאה נוספת ככל שתהיה    ,ישולמו על ידי .
    14. למען הסר ספק החברה, המועצה האזורית עמק הירדן / מפיקי האירוע לא יכסו עליות הפינוי שלי או את ההוצאות הרפואיות ככל שיהיו .
    15. אני מתחייב/ת למלא אחר כל ההוראות, התקנות, ההנחיות והדרישות שהחברה או הועדה המארגנת יחליטו עליהן לפני האירוע או במהלכו ובכלל זה על כלל ההנחיות המחייבות לצורך הקפדה על הוראות משרד הבריאות והצווים החלים בקשר עם נגיף ה- קורונה (COVID-19).ו/או כל זן ו/או ווריאנט של הנגיף ידוע לי כי השתתפותי מותנית במילוי ועמידתי בהנחיות כאמור, לרבות מדידת חום, עטיית מסיכה וכפפות, הקפדה על היגיינה, שמירת מרחק וכיוצ”ב.
    16. בחתימתי כי אני מאשר הוראות תקנון זה אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל והצהרת הבריאות הכלולה בתקנון זה תואמת את מצבי הרפואי.
   1. מדיניות ביטולים
    • החברה תהא רשאית לבטל את האירוע או לערוך בו שינויים בשל כח עליון ו/או בשל כל גורם שאין לחברה שליטה עליו ו/או אשר יש בהם כדי למנוע ו/או לשבש את קיום האירוע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:
     • תנאי מזג אויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע
     • שיקולי ביטחון או בטיחות.
     • הנחיות גורמים מוסמכים.
     • מצב חירום כגון מלחמה, פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיוצ”ב.
     • מחלות מדבקות, מגפות בכלל ונגיף הקורונה על כל הזנים ו/או הווריאנטים שבו בפרט, הנחיות משרד הבריאות וכיוצ”ב
     • אבל לאומי ו/או אוירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות נשוא האירוע .
     • שבית ו/או השבתה ו/או מגבלה חיצונית שהוטלה על החברה ו/או על ידי רשות מוסמכת
     • אירועים אחרים שעל פי שקול דעת החברה ו/או מי מטעמה מצדיקים ביטול /שינוי.
     • כמות מועטת של נרשמים.
     • ביטול האירוע ו/או שינוי תאריך האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כמפורט לעיל לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה ו/או המארגנים, והמשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי, אלא כמפורט בחוק. החברה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חליפי במידת האפשר במועד אחר ככל שיתאפשר בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.
    • החברה תהא רשאית לבטל את ההרשמה ו/או את ההזמנה:
     • אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.
     • במקרה של כוח עליון המונע את ביצוען באתר ו/או את האירוע עצמו.
     • אם יתברר לחברה כי הן לוו בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.
     • במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטלן ו/או לקבלן עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
     • אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור אותן ו/או מכר אותן בפועל לצד ג’ ו/או סחר או יסחור בהן.
    • הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.
    • ביטול הרשמה על ידי משתתף 
    • המשתתף רשאי להודיע על ביטול ההרשמה בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים בתקנון זה להלן ובכפוף לגביית דמי ביטול כמפורט להלן.
    • לצורך ביטול הרשמה יש לפנות לקבוצת בן-דרור במייל בלבד לכתובת דוא”ל: onetanel@bdg.co.il . בפנייה יש לציין שם מלא, מספר טלפון ומספר ההרשמה.
    • במידה והצמיד נאסף, בכדי לקבל החזר כספי יש להחזיר את הצמיד שנאסף. במקרה של איבוד כרטיס לא יהיה החזר כספי, יש לרכוש כרטיס חדש.
    • במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר או בתיאור ההרשמה לאירוע, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את ההזמנה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את ההזמנה ללא תשלום דמי ביטול.
    • דמי ביטול
     • דמי ביטול הרשמה לאירוע על ידי משתתף:
      • משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק) יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר): 
       • במידה וביטול ההרשמה יעשה עד יום ראשון 17.09.23 בשעה 12:00 בצהריים – יוחזר סכום הרישום המלא בקיזוז דמי הרשמה בסך 10 ₪ לנרשם..
       • במידה וביטול ההרשמה יעשה החל מיום ראשון 17.09.23 בשעה 12:01 עד יום האירוע יוחזר 50% מסכום הרישום. 
       • במידה וביטול ההרשמה יעשה החל מ- 24 שעות לפני שעת האירוע והלאה לא יוחזר סכום הרישום. 
   1. תנאים נוספים 
   • מובא לידיעת המשתתף כי האירוע מצולם ומתועד והרישום ו/או ההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בצילומים ו/או תמונות ו/או סרטונים של כל משתמש ו/או המשתתף באירוע, במהלך האירוע לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא.
   • אני מאשר לחברה ו/או למטה ההפקה ו/או למי מטעמם להשתמש בצילומים שלי לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה. ידוע לי כי הגופים הנ”ל רשאים להשתמש בצילומים
   • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
   • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.
   • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
   • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ עליהם על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
   • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
   • בהרשמה לאירוע מאשר המשתתף לחברת בלונדה בע”מ (פלג ניל בע”מ) לשלוח עדכונים על האירוע והצעות הנוגעות לאירוע באמצעות דוא”ל ומסרונים
   • תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   1. ביטוח פינוי ואחריות
   • החברה אינה עורכת ביטוח לשחיינים ולמשתתפים במשחים והמשתתף מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי לצליחת הכינרת בכל הנוגע לנזקים מכל סוג שהוא הנגרמים ו/או עלולים להיגרם במישרין ו/או בעקיפין, מהשתתפות באירוע. על כל משתתף חלה האחריות לבטח את עצמו בביטוח מתאים לצרכיו הכולל בביטוח למקרה של פציעה או נזק, לרבות בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ”ח – 1988.
   • משתתף שפונה באמצעות אמבולנס במהלך האירוע או לאחריו יישא בשיעור המלא של עלויות הפינוי וההוצאות הנלוות הרפואיות ו/או כל הוצאה אחרת ככל שתהיה בקשר לכך, וזאת מבלי לגרוע ו/או למעט מהסדר הקיים לו עם קופת חולים ו/או עם חברת ביטוח ככל שהוא מבוטח כאמור.
   • החברה ו/או המועצה האזורית עמק הירדן ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות כלפי המשתתף ו/או מי מטעמו על כל הוצאות רפואיות ו/או עלויות פינוי ו/או אבדן, הפסד ו/או נזק שיגרמו למשתתף, לרכושו וציודו וכל משתתף אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.
   • עם ההרשמה ו/או השתתפות במשחה מצהיר, פוטר ומוותר כל משתתף על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המועצה האזורית עמק הירדן ו/או מי מטעמן ו/או עובדיהן מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו למשחה וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי כל גוף אחר הקשור למשחה בגין כל נזק לגוף ו/או אובדן ציוד ו/או רכוש אחר .
   1. שירות לקוחות
     • במידה ויש למשתמש שאלות לגבי האירוע ו/או השירותים ו/או המוצגים באתר ו/או שאלות הנוגעות לתהליך הרכישה ולמוצרים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בעמוד “צור קשר” באתר זה.
     • הסכמה לקבלת דיוור ומסרונים
     • בעת רישום לאירוע ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני בטופס ההרשמה מאשר המשתתף קבלת דיוור, הודעות ופרסומות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני. במידה ומשתתף ירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעה בכתב של המשתתף, אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.

כרטיס יחיד - הרשמה מוקדמת

תודה לכל מי שנרשם

כרטיס משפחתי - הרשמה מוקדמת

תודה למשפחות שנרשמו

שותפים לדרך ונותני חסות:

Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo
Speedo תקנון צליחת ספידו בכנרת 2023 והצהרות בריאות %title% - Speedo