Biofuse Fitness Fins Test

נועדו לשפר את פלג הגוף התחתון ואת כוח הרגליים, ולהגביר את המהירות שלך במים.
SHOP FITNESS FINS

Increase workout speed

סנפירי ה-Biofuse מוסיפים הנעה נוספת לחתירה, אשר מגבירה את המהירות עם מינימום מאמץ ומסייעת לך להשתחרר ולהשתמש בטכניקה נכונה.

SHOP FITNESS FINS

Push yourself harder

אביזר מעולה שמוסיף התנגדות הגורמת לרגליים שלך לעבוד קשה יותר ודוחפת אותך קדימה בתוך המים.

SHOP FITNESS FINS