תקנון מועדון לקוחות קבוצת בן דרור

א. הגדרות

“הקבוצה” ו/או “הרשת” – קבוצת בן דרור.
“המועדון” ו/או “מועדון הלקוחות” – מועדון לקוחות מותגי “ספידו” ו”שוסטר”.
“דמי הצטרפות” – תשלום חד פעמי בסך של 39 ₪.
“חבר מועדון” – אדם פרטי, בגיר ו/או קטין מעל גיל 16 אשר הציג במועד הצטרפותו אישור בכתב מאפוטרופסו להצטרף למועדון, אשר שילם דמי הצטרפות למועדון, מילא כראוי את כל הטפסים הנדרשים ועמד במכלול תנאי המועדון.
“רכישה מזכה” – רכישה במזומן או באשראי בחנות מחנויות הרשת כולל רכישת מוצרים הנמכרים בהנחה כלשהי ו/או במבצע (פרט לכפל מבצעים), ולמעט רכישה באמצעות תווי קניה מכל סוג שהם, תווים אלקטרוניים, כרטיסי מתנה מכל סוג שהם ו/או רכישה בחנויות עודפים. למען הסר ספק יובהר כי הרשת שומרת על זכותה להחליט האם בנסיבות בהן יש כפל מבצעים יהיה מדובר ברכישה מזכה, ובמידה שכן באילו תנאים.
“כרטיס מועדון” – כרטיס מגנטי אשר יימסר ללקוח לאחר הצטרפותו למועדון הלקוחות. מובהר, כי כרטיס המועדון אינו “כרטיס חיוב” כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986.

ב. כללי
1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של הרשת, לרבות תנאי ההצטרפות, הטבות וכיוצ”ב.
2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות, לרבות דמי ההצטרפות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3. הכותרות המופיעות בתקנון זה הנן לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו.

ג. הצטרפות וחברות במועדון
4. לקוח המעוניין להצטרף למועדון ימלא את טפסי ההצטרפות במלואם באחד מסניפי החברה וישלם את דמי ההצטרפות במזומן ו/או כרטיס אשראי. לא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר כגון כרטיסי שי, תווי קנייה וכיוצ”ב. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת הרשת מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5. האחריות על מילוי הפרטים המלאים והנכונים בטפסי ההצטרפות ועדכונם במקרה של כל שינוי הינה על חבר המועדון ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי כלפי הרשת בשל טעות ו/או חוסר בפרטיו.
6. הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל יישארו ברשותה של הרשת ו/או מי מטעמה, ולא ייעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי הרשת. מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע על אודות חברי המועדון יחשב לקניינה של הרשת, ולא תהיה לחבר המועדון כל טענה לגבי שימוש במידע כאמור, ובפרט טענה לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
7. כל חבר מועדון רשאי לדרוש מהרשת, בכתב, כי המידע שמסר לרשת במסגרת הצטרפותו למועדון לא יימסר לאדם לצדדים שלישיים, לפרק זמן קצוב או קבוע.
8. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון ו/או לבטל את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא לה כל חובה לנמק את החלטתה כאמור. ככל שתבוטל חברותו של חבר מועדון במועד שהנו פחות משנה ממועד הצטרפותו, יושבו לו דמי ההצטרפות.
9. הרשת שומרת על זכותה לשנות את גובה דמי ההצטרפות מעת לעת.
10. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות ללא הגבלת זמן, ויפוג רק במקרה שיודיעו חבר המועדון ו/או הרשת על ביטולו. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוכל הרשת לדרוש דמי חידוש חברות במועדון מחברי מועדון שחלפה שנה ויותר ממועד הצטרפותם.
11. בעצם מילוי טופס ההרשמה הלקוח מאשר קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חבר שהחליט במהלך חברותו במועדון כי אינו מעוניין לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMS ו/או אימייל ו/או בכלל, יסיר את עצמו מהדיוור באמצעות אופציית ההסרה שתישלח אליו באמצעי המדיה השונים. במקרה כזה, הרשת תהא רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את חברותו של הלקוח במועדון, בהודעה בכתב, אשר תאפשר ללקוח לממש את נקודות הזכות שצבר לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה ו/או זכאות לפיצוי כלשהו בגין כך.
12. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הרשת תאפשר לחבר לממש את נקודות הזכות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

ד. השימוש בכרטיס המועדון
13. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחבר המועדון אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות והשימוש בו יתאפשר בכפוף להצגת תעודה מזהה.
14. כרטיס המועדון מקנה הטבות בסניפי חנויות הרשת בישראל בלבד, ואינו תקף בחנויות העודפים של הרשת ו/או סניפי חנויות פיוז’ן ו/או נקודות מכירה אחרות כגון נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים מוצרים של הרשת.
15. במקרה של שימוש בכרטיס המועדון בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין תהיה הרשת רשאית לבטל באופן מיידי את חברותו של חבר המועדון. ככל שתבוטל חברות כאמור בסעיף זה, יאבד חברת המועדון את זכאותו לכל זכות ו/או הטבה שצבר כחבר מועדון.
16. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על חבר המועדון בלבד. חבר מועדון אשר כרטיסו אבד ו/או נגנב יישא בתשלום בסך של __ ₪ בגין הנפקת כרטיס מועדון חדש.

ה. הטבות לחברי המועדון
17. במעמד הצטרפות חבר המועדון למועדון הלקוחות, יינתנו לחבר המועדון ההטבות הבאות בגין הצטרפותו למועדון:
17.1. שובר מתנה בסך של 40 ₪ למימוש בקניה ברשת ספידו.
17.2. שובר מתנה בסך 50 ₪ למימוש בקניה ברשת שוסטר.
17.3. שוברי המתנה יהיו תקפים במשך 60 הימים העוקבים ליום ההצטרפות בלבד.
17.4. שוברי המתנה יינתנו כהטבה חד פעמית.
18. בעת ביצוע רכישה מזכה, ובכפוף להצגת תעודה מזהה במעמד הרכישה, יהיה זכאי חבר המועדון להטבות הבאות:
18.1. בחנויות רשת ספידו צבירה בשווי 12% מסכום הקניה נטו בפועל בכל רכישה מזכה.
18.2. בחנויות רשת שוסטר צבירה בשווי 10% מסכום הקניה נטו בפועל בכל רכישה מזכה.
18.3. הטבת יום הולדת – בחודש בו חל יום ההולדת של חבר המועדון יהיה זכאי החבר להנחה בשיעור של 20% על קולקציות חדשות ברשת, אך לא על מוצרים הנמכרים במבצע. אין כפל מבצעים.
19. הרשת רשאית לשנות מעת לעת את שיעור ההטבות המפורט לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות לחברי המועדון ו/או לכלל לקוחותיה. על חבר המועדון להתעדכן מעת לעת בדבר שיעור ההטבה לה הוא זכאי.
20. הרשת תהא רשאית לשנות את ההטבות המנויות לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לחבר המועדון. על חבר המועדון להתעדכן מעת לעת מהן ההטבות להן הוא זכאי ולא תהיה לו כל טענה כלפי הרשת ו/או מי מטעמה ככל שלא עשה כן.
21. מובהר בזאת, כי במידה ולרשת יצטרפו בעתיד חנויות נוספות יהיה כרטיס המועדון תקף גם בחנויות אלה, למעט בחנויות המנויות בסעיף 14 לעיל.
22. שווי כל נקודת זכות אותה יצבור חבר המועדון הינה 1 ₪. את הנקודות שנצברו ניתן יהא לממש החל מהעסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות ולאחר שחבר המועדון צבר בכרטיסו את המינימום הנדרש למימוש בכל אחת מהרשתות על פי הפירוט הבא:
22.1. מינימום נקודות נדרש לצורך מימוש בחנויות ספידו – 35 נקודות.
22.2. מינימום נקודות נדרש לצורך מימוש בחנויות שוסטר – 60 נקודות.
23. מימוש נקודת זכות הנו הפחתת 1 ₪ ממחיר המוצר הנרכש, עד למקסימום של 25% הנחה ממחיר המוצר.
24. נקודות זכות שנצברו בקניות באחת מחנויות הרשת יכולות לשמש לצורך מימוש בקניה עתידית בחנות אחרת של הרשת בכפוף לאמור בסעיף 22 לעיל.
25. במעמד רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות הזכות לא תתבצע צבירה של נקודות זכות.
26. -צבירת נקודות הזכות תהא לשנה אחת בלבד (12 חודשים מהמועד בו נצברו נקודות הזכות), כאשר רכישה נוספת באחת מחנויות הרשת במהלך השנה הנ”ל, תאריך בשנה נוספת את מועד מימוש הנקודות, וזאת החל ממועד הרכישה האחרון הנ”ל. חבר שלא ירכוש במשך שנה מיום הרכישה האחרון יביא למחיקת נקודות הזכות שצבר. על חבר המועדון לעקוב אחר המועדים הנ”ל. הרשת תהא רשאית אך לא מחוייבת ליתן התראה כחודש מראש לגבי מועד מחיקת נקודות הזכות , אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון הנייד שנמסרו על ידו בטופס שמילא לצורך קבלת כרטיס החבר. חבר שלא קיבל התראה מסיבה כלשהי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשת.
27. הרשת שומרת לעמה את הזכות להגביל את מימוש הנקודות בעת רכישת מוצרים במבצע ו/או בהנחה של 25% ומעלה.
28. חבר המועדון לארשאי לקבלת ההטבות המנויות לעיל בעת ביצוע רכישה באמצעות שוברים ו/או כרטיסי אשראי ו/או כל אמצעי אחר המקנים הנחה כזו או אחרת, ככל שיש ברשות החבר. חברי מועדון אשר ברשותם אמצעי תשלום נוסף המקנה להם הנחה ברשת יהיו רשאים לבחור במעמד הרכישה איזו הטבה ברצונם לממש באותה רכישה.
29. נקודות הזכות אותן צבר חבר המועדון הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
30. במידה וחבר המועדון ניצל יותר נקודות זכות מכמות הנקודות שצבר בפועל, מכל סיבה שהיא, רשאית הרשת לדרוש מחבר המועדון החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
31. כל המוצרים ברשת ניתנים לרכישה באמצעות נקודות הזכות והרשת שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן ו/או אך ורק לחברי מועדון, בהם תתאפשר צבירה מוגדלת של נקודות ו/או קבלת הנחה אחרת ו/או נוספת ממחירו המקורי של המוצר.
32. לבקשתו של חבר המועדון, יימסר לו פירוט בדבר נקודות הזכות שצבר.
33. הרישום הנמצא בידי הרשת הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר מועדון.
34. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות, מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת. הרשת אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או לא ברור ו/או בלתי קריא, ועל חבר המועדון להתעדכן מעת לעת במבצעים המפורסמים על ידי הרשת.
35. רכישות שבוצעו טרם הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישות שבוצעו ללא הצגת כרטיס המועדון לא יזכו את חבר המועדון בהטבה כלשהי, אף אם מדובר ברכישה מזכה כהגדרתה לעיל.
36. קבוצת בן דרור שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את אופן דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות הודעותSMS , דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

ו. שונות
37. ידוע לחבר המועדון כי הרשת רשאית לתת הטבות נוספות לחברי המועדון ו/או מקצתם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
38. עם ההצטרפות למועדון מקבל על עצמו חבר המועדון את כל הוראות תקנון זה המפורט לעיל ולהלן לרבות שינויים שיערכו בו מעת לעת.
39. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעת הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לחברי המועדון. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת .
40. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
41. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
42. מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה כתוב בלשון זכר. אולם, כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
43. כל פניה של חבר מועדון בקשר עם הוראות תקנון זה ו/או חברותו במועדון תיעשה בכתב למחלקת שירות הלקוחות של הרשת. מענה לכל פניה כאמור יינתן בתוך 21 ימי עבודה.